پایه: کلاس:
روزهای هفته 12 13 14 15 16 17
شنبه      
12:45 تا 13:30
آموزش قران
13:45 تا 14:30
زبان
               
16:45 تا 17:30
هنر
 
یکشنبه      
12:45 تا 13:30
املاء
13:45 تا 14:30
فارسی بخوانیم
14:45 تا 15:30
ریاضی
15:45 تا 16:30
هنر
16:45 تا 17:30
علوم تجربی
 
دوشنبه      
12:45 تا 13:30
املاء
13:45 تا 14:30
آموزش قران
14:45 تا 15:30
فارسی بخوانیم
15:45 تا 16:30
زبان
16:45 تا 17:30
ریاضی
 
سه شنبه      
12:45 تا 13:30
املاء
13:45 تا 14:30
فارسی بنویسیم
14:45 تا 15:30
فارسی بخوانیم
15:45 تا 16:30
ریاضی
16:45 تا 17:30
علوم تجربی
 
چهارشنبه      
12:45 تا 13:30
املاء
13:45 تا 14:30
فارسی بنویسیم
14:45 تا 15:30
ریاضی
15:45 تا 16:30
علوم تجربی
16:45 تا 17:30
فارسی بخوانیم
 
پنج شنبه                                                
جمعه