پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12
شنبه      
07:45 تا 08:30
فناوری
08:30 تا 09:15
فناوری
09:30 تا 10:15
ریاضی
10:15 تا 11:00
ریاضی
11:15 تا 12:00
ادبیات فارسی
12:00 تا 12:30
ادبیات فارسی
 
یکشنبه      
07:45 تا 08:30
ریاضی
08:30 تا 09:15
ریاضی
09:30 تا 10:15
فرهنگ
10:15 تا 11:00
مطالعات اجتماعی
11:15 تا 12:00
انشاء فارسی
12:00 تا 12:30
انشاء فارسی
 
دوشنبه      
07:45 تا 08:30
تفکرو سبک زندگی
08:30 تا 09:15
تفکرو سبک زندگی
09:30 تا 10:15
هنر
10:15 تا 11:00
هنر
11:15 تا 12:00
علوم تجربی
12:00 تا 12:30
علوم تجربی
 
سه شنبه      
07:45 تا 08:30
املاء فارسی
08:30 تا 09:15
املاء فارسی
09:30 تا 10:15
ریاضی
10:15 تا 11:00
ریاضی
11:15 تا 12:00
پیام آسمانی
12:00 تا 12:30
پیام آسمانی
 
چهارشنبه      
07:45 تا 08:30
مطالعات اجتماعی
08:30 تا 09:15
مطالعات اجتماعی
09:30 تا 10:15
زبانخارجه
10:15 تا 11:00
زبانخارجه
11:15 تا 12:00
عربی
12:00 تا 12:30
عربی
 
پنج شنبه      
07:45 تا 08:30
ورزش
08:30 تا 09:15
ورزش
09:30 تا 10:15
علوم تجربی
10:15 تا 11:00
علوم تجربی
11:15 تا 12:00
قرآن
12:00 تا 12:30
قرآن
 
جمعه