جشن تکلیف پایه نهم
برگزاری جشن تکلیف پایه نهم همراه با خانواده دانش آموزان